Engineering & Advies

Wij bieden Engineering & Advies in een flexibele vorm aan, maar onze specialiteit is het bieden van een totaalpakket. Dit begint bij de inventarisatie van de plannen en een haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens vertalen we uw ambities naar een maatwerkoplossing en uitvoerbaar plan. We bieden projectbegeleiding vanaf de goedkeuring tot en met de oplevering. Indien gewenst wordt er hierbij rekening gehouden met de eventuele inzetbaarheid van uw eigen personeel, het aanvragen van vergunningen, de continuïteit van uw productie en de pieken en dalen in de uitvoering van uw project.

Bij Bomatech vinden we de veiligheid van onze eigen mensen en uw mensen erg belangrijk, we zijn dan ook VCA** gecertificeerd. Met deze certificering mogen we bij projecten ook als hoofdaannemer optreden.

 

Hoe breed of groot het project ook mag zijn, wij staan altijd klaar met advies als antwoord op uw vragen!

 

 

Inventarisatie en haalbaarheidsonderzoek:

De eerste stap in het proces is het voeren van gesprekken met de verantwoordelijken in uw organisatie, om zo inzicht te krijgen in uw wensen en ambities. Hierbij zal de mogelijkheid worden besproken, de in uw bedrijf aanwezige kennis met onze specialistische kennis te bundelen. Eventueel kan hieruit een projectwerkgroep ontstaan met als voordeel dat wensen geïntegreerd kunnen worden verwerkt en er zo een optimaal resultaat bereikt wordt. Daarnaast wordt er op deze manier een breed draagvlak gecreëerd voor de eventuele veranderingen die gepaard gaan met de bouw of verbouwing.

Diagram, plantekening en budgetberekening:

Na afronding van de inventarisatie maken wij op basis van uw wensen een uitvoerbaar plan. Hiertoe zal een o.a. een flowchart en een plantekening worden gemaakt, zodat zichtbaar wordt hoe uw plannen kunnen worden gerealiseerd. Ook zal een budgetberekening worden uitgevoerd voor inzicht in de financiële consequenties voor uw onderneming.

Aanvraag Omgevings- en bouwvergunning:

Bij uitbreiding van uw bedrijfsactiviteiten zullen plannen meestal gevolgen hebben voor de aan u verstrekte vergunningen. Uw bedrijf voldoet na realisatie dan niet meer aan de voorschriften als opgenomen in de aan u verstrekte vergunning inzake de Omgevings en gebruiksvergunning.

Voor nieuwbouw geldt dat plannen moeten voldoen aan wat door overheden voor de beoogde locatie is vastgesteld. Uw plannen worden door hen getoetst aan hetgeen in het vigerende bestemmingsplan is opgenomen en aan de geldende milieuregels. Alleen wanneer uw plannen passen binnen het kader van deze regelgeving zal door de overheid een bouwvergunning worden afgegeven.

Wij kunnen uw plannen toetsen aan de voor u geldende regels en indien noodzakelijk kunnen wij meldingen, aanvragen of revisie van uw vergunningen verzorgen of begeleiden.

Engineering en advies
Engineering en advies

Offerteaanvragen, offertevergelijking en beslissingsadvies:

Samen met u kunnen mogelijke aanbieders worden geselecteerd en aangeschreven om offerte uit te brengen. Aanbieders kunnen bij locatiebezoeken en besprekingen door ons worden begeleid. De ontvangen offertes wordt met u overlegd en wij kunnen aan u een beslissingsadvies uit brengen. Ook ondersteuning bij onderhandelingen behoort tot de mogelijkheden.

Definitieve opstelling- en detailtekeningen:
Als onderhandelingen positief zijn afgerond en er tussen een aanbieder en u als opdrachtgever een overeenkomst is gesloten kunnen door ons de definitieve opsteltekeningen en de nodige detailtekeningen worden verzorgd. Hierdoor blijft u als opdrachtgever verzekerd van uitvoering volgens de specificaties zo als deze in het bestek zijn vastgelegd en ook kunnen door de centrale communicatie problemen tussen verschillende aannemers voorkomen worden.

Engineering en advies

Uitvoerend management: 

Alvorens de uitvoerende werkzaamheden starten kan een definitieve planning worden opgesteld en tevens kan een Veiligheids-, Gezondheids- en Welzijnsplan worden gemaakt. Tijdens de werkzaamheden, kan indien gewenst, de bouwplaats regelmatig door ons worden bezocht om controle uit te voeren op veiligheid, op een juiste uitvoering van werkzaamheden en op de voortgang van het werk. Indien nodig kan zo snel worden ingespeeld op onverwachte situaties en kan direct worden bijgestuurd. Bevindingen zullen worden besproken tijdens (bouw-)vergaderingen en indien nodig vastgelegd in het VGW-plan.

 

Ondersteuning bij inbedrijfstelling en oplevering: 

Wanneer de oplevering nadert en het moment van proefdraaien met de installatie dichtbij komt stijgt ook het aantal vragen van de betrokken partijen. Dit is meestal een van de meest hectische perioden tijdens een bouw. Medewerkers van onze organisatie kunnen om een juist resultaat te garanderen tijdens deze periode veelvuldig en zonodig continu op locatie aanwezig zijn.
Bij oplevering van het project kan het geleverde aan het bestek worden getoetst. Tekortkomingen worden in een verslag opgenomen en uitvoering hiervan kan door ons worden gecontroleerd.

 

Verzorging documentatie en nazorg:

Na inbedrijfstelling en oplevering kan de bij de goederen behorende documentatie worden gestructureerd en gebundeld. Eventueel kan van de meest relevante onderdelen een database worden aangemaakt die als basis kan dienen voor een beheersysteem van de installatie. Zelfs het coderen van de werktuigen en fabrieksonderdelen kunnen wij voor u verzorgen. Ook kan met regelmaat contact met de verantwoordelijken worden onderhouden over de resultaten van de installatie en indien gewenst kunnen aanvullende werkzaamheden voor optimalisatie worden uitgevoerd.